9. TED I. Dönem 1. Yazılı İçin Cevaplı Test Örnekleri 1

 

9. TED I. Dönem 1. Yazılı İçin Cevaplı Test Örnekleri

 

1.      CEVAPLI TEST

 

1. Metin

Yunus Emre, halk diliyle yazılan tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Orta Asya'da Ahmed Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri; Türkistan, Horasan ve Anadolu'da yüz yılı aşan bir gelişimden sonra, en üstün seviyesine Yunus Emre'de varmıştır.

2. Metin

Rüzgâra bir koku ver ki, hırkandan;

Geleyim, izine doğru arkandan;

Bırakmam, tutmuşum artık yakandan,

Medet ey dervişim, Yunus'um medet!(Necip Fazıl Kısakürek)

1.  Yunus Emre ile ilgili yukarıdaki metinleri yazılış amacı ve kullanılan dilin özellikleri bakımından karşılaştı­rınız. (20 puan)

 

1. Metin

2. Metin

Yazılış amacı

Öğretmek,  bilgi vermek,  Yunus Emre'yi tanıtmak

5p

Bir duyguyu yaşatmak, sezdirmek, hissettirmek.

5p

Dil ve anlatım özelliği

Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Açıklayıcı anlatım vardır.

5p

Dil şiirsel işlevde kullanılmıştır.

5p

 

2.  Aşağıdaki tabloda güzel sanatların türlerini boşluklara yazınız. (10 puan)

Fonetik sanatlar

Görsel (plastik) sanatlar

Dramatik sanatlar

Müzik

Resim

Tiyatro

Edebîyat

Heykel

Opera

 

Mimari

Bale

 

Minyatür

Sinema

 

Hat, Tezhip

Dans

 

Her biri 1 puan değerindedir.

 

 

3.  Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri sanat, hangileri zanaattır? Altlarına yazınız. (10 (2x5) puan)

Zanaat                         Sanat                           Sanat                           Zanaat                         Sanat

 

 

4.   Sanat ile zanaat arasındaki farkı açıklayınız. (10 puan)

Sanat, güzellik duygusunun ve estetik anlayışın ortaya çıktığı etkinliklerdir. Zanaat ise maddesel bir ihtiyaçtan doğan etkinliklerdir. Sanatta güzellik, zanaatta ise fayda ön plandadır. 10p

 

5.  Atatürk "Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir." sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız. (10 puan)

Atatürk'e göre toplumda güzel sanatların yaygınlaşması uygarlığın en önemli belirtisidir. Sanatı anlayan, sa­natçıyı koruyup destekleyen bir toplum, yeniliklere de açık olur.

 

6.  Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak edebiyatın hangi bilimlerle ilişkisi olduğunu boşluklara yazınız. (10 puan)

Mehmet Rauf Eylül romanında insanın ruh dünyasını derinleme­sine anlatmıştır.

Edebiyat ile psikoloji ilişkisi.

5p

Çanakkale Şehitlerine adlı şiirde Osmanlı ordusunun Çanakkale Cephesi'ndeki kahramanlığı anlatılır.

Edebiyat ile tarih ilişkisi.

5p

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin başına, bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)

D

Her edebî metnin, içinde oluştuğu tarihî bir dönem vardır.

2p

D

Edebî eserler kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar.

2p

Y

Yazarlar, Edebî eserlerde sosyal gerçekliği yansıtmak zorundadır.

2p

Y

Edebî metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

2p

D

Sanatçılar, kendi düşüncelerini, duygularını ve kültür birikimlerini eserlerine yansıtırlar.

2p

 

8.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (Soruların her biri 5 puan değerindedir.)

 

1)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde imge kullanıl­mıştır?

A)  İyi bir şiir her dönemde ilgiyle okunur.

B)  Osmanlı İmparatorluğu, yeni bir savaşa hazır de­ğildi.

C)  Sen gülümse, hüznün duvarları yıkılır bir gün.

D)  Toplumlar, birikimlerini dil yoluyla geleceğe taşır.

E)  Ayaklarının altından sanki bir nehir akıyordu.

 

2)   I.   Ayrılık konusunu işleyen bir metin

II.  Trafik kurallarını anlatan bir metin

III. Yaşam sevincinin anlatıldığı bir metin

IV. Kıskançlık duygusunu işleyen bir metin

V.  Marmara'nın iklim özelliklerini anlatan bir metin

Yukarıdakilerden hangileri bir edebî metin ola­maz?

A) I-II      B) II - IV     C) III - V     D) I - IV    E) II - V

 

3) Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-bilim ilişkisinin varlığını ortaya koyan bir ifadedir?

A)  Kardeşlik duygusu edebî metinlerde işlenebilir.

B)  Yardımlaşmanın önemi bir şiirde ele alınabilir.

C)  Geçmişte yaşanmış bir olay hikâye halinde anlatılabilir.

D)  Nükleer enerjiyi ele alan bir roman bu alandaki ça­lışmalardan yararlanabilir.

E)  Bir şiirde, şairin kişiliği, zevkleri ve duyguları hissedilebilir.

 

4) Aşağıdakilerden hangisinde bir sanat dalı olarak edebiyatın tanımı yapılmıştır?

A)  Edebiyat ile ilgili kuralları öğreten bilim dalıdır.

B)  Herhangi bir bilim dalıyla ilgili eserler bütünüdür.

C)  Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde söylenmesidir.

D)  Belirli bir dönem ya da sanat anlayışına bağlı kalı­narak yazılan eserlerdir.

E)  Tarihte yaşanmış olayları duygusal bir söyleyişle anlatan eserlerin bütünüdür.

 

1.

C) Sen gülümse, hüznün duvarları yıkılır bir gün.

5p

2.

E) II - V

5p

3.

D) Nükleer enerjiyi ele alan bir roman bu alandaki çalışmalardan yararlanabilir.

5p

4.

C) Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde söylenmesidir.

5p

 

 

 

2.      CEVAPLI TEST

 

1. ve 2. soruları aşağıdaki metinlere göre cevaplayınız.

Ey sürüden arkaya kalmış yiğit

Arkadaşın gitti haydi sen de git

Bak ne diyor ceddi şehidin işit

Haydi git evladım uğurlar ola

Haydi git evladım açıktır yolun

Zalimlere karşı bükülmez kolun

Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun

Uğurun açık olsun uğurlar ola.

Mehmet Akif Ersoy

Türk topçusunun 26 Ağustos sabahı saat 04:30'da ateş açması ile taarruz başladı. Başkomutan, Genelkurmay Başkanı ve Cephe Komutanı Kocatepe'den taarruzu izliyorlardı. 26 Ağustos günü düşmana ait önemli birkaç tepe ele geçirildi. 27 Ağustos'tan itibaren düşman geri çe­kilmeye başladı. Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirdiler. Yunan ordusu çekilirken etrafı ateşe vermeye başladı. Bu iki gün içinde Yunanlıların 4-5 tümeni yenildi.

 

1.  Yukarıdaki metinlerin benzer ve farklı yönlerini aşağıdaki tabloya yazınız. (10 puan)

 

Benzerlikler

İki metinde de tarihsel bir olay anlatılır.

5p

Farklılıklar

Birinci metin coşku ve heyecana bağlı metindir yani şiirdir. İkinci metin ise anlatmaya bağlı bir metindir. Konular aynı olsa da anlatım şekli farklıdır.

5p

 

2.  Yukarıdaki metinlerden hangisi edebî metindir, neden? (10 puan)

Birinci metin Edebî bir metindir. Çünkü şair tarihi bir olayı duygusal ve heyecanlı bir üslupla dile getirmiştir.

 

3.  "Şiir, öykü, haber yazısı, gezi, bilimsel makale, roman, anı, eleştiri, masal, destan" türlerinden hangileri Edebî metin, hangileri öğretici metindir? Aşağıdaki tabloya yazınız. [10 (1x10) puan]

Edebî metinler

Öğretici metinler

Şiir

Öykü

Roman

Masal

Destan

Haber yazısı

Gezi

Bilimsel makale

Anı

Eleştiri

                   

 

4.  Aşağıdaki sanat dalları güzel sanatlardan hangilerine aittir? Altlarına yazınız. [10 (2x5) puan]

Resim

Plastik sanat

2p

Müzik

Fonetik sanat

2p

Heykel

Plastik sanat

2p

Roman

Fonetik sanat

2p

Opera

Ritmik sanat

2p

 

5.   Kurmaca metinler ile anı türü arasındaki farkı yazınız. (10 puan)

Kurmaca metinler (öykü, roman), yaşanmış ya da yaşandığı düşünülen olayları anlatır. Yazar bu olayları an­latırken gerçeği kendine göre değiştirir, yeniden kurgular. Anı türünde ise olaylar, kişiler ve mekânlar tüm gerçekliğiyle, olduğu gibi aktarılır. Bu nedenle anıların öğreticilik özelliği vardır.

 

6.  Garbın afakınısarmışsa çelik zırhlı duvar, / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. / Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? / "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar

a. Yukarıdaki şiirin uyaklarını ve uyak şemasını gösteriniz. (2 puan)

Uyak:

"-ar": Tam uyak

1p

Uyak şeması:  aaaa

1p

b. Şiirin ilk iki dizesinde yapılan benzetme sanatında "benzeyen, benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönü" unsurlarını yazınız. (8p)

Benzeyen:

Serhad (sınır)

2 P

Benzetilen:

İman dolu göğüs

2p

Benzetme edatı:

Gibi

2p

Benzetme yönü:

Güçlü, kuvvetli

2p

       

 

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin başına, bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)

D

Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.

2 p

Y

Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.

2P

Y

Sanat dalları arasında etkileşim olmaz.

2p

D

Şiirin en küçük yapı birimi dizedir.

2p

D

Edebîyat, temel malzemesi dil olan bir sanat dalıdır.

2p

 

8.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (Soruların her biri 5 puan değerindedir.)

S1.   Aşağıdakilerden hangisi Edebî metin olabilir?

A)  Türkiye'de yeraltı madenlerini anlatan metin

B)  Öğrencinin derste tutuğu notlar

C)  Fotosentez olayını anlatan bir yazı

D)  Sıla özlemini anlatan metin

E)  Eğitim konusunu işleyen bir metin

 

S2.   Edebîyatın aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişki­si diğerlerine göre daha güçlüdür?

A) Matematik  B) Astronomi  C) Biyoloji

D) Felsefe       E) Tarih

 

S3.   "Ressam-boya" arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Oyuncu-seyirci                    B) Mimar-proje

C) Futbolcu-gol                        D) Şair-dil

E) Yönetmen-film seti

 

S4.  Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?

A) Gezi     B) Günlük   C) Öykü   D) Anı   E) Makale

 

S5.  Aşağıdakilerden hangisi gerçekliği ele alış bakı­mından diğerlerinden farklıdır?

A) Haber yazıları   B) Günlükler   C) Tiyatro metinleri

D) Biyografiler      E) Kimya ile ilgili bir makale

 

S6."Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarındaki kahra­manları sanki tanıyormuş hissine kapılırız." cümle­sinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A)  Hüseyin Rahmi'nin romanlarındaki kahramanlar, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek kişilerdir.

B)  Hüseyin Rahmi, romanlarında belli bir çevrenin insanlarını işlemiştir.

C)  Yazar, roman kahramanlarını kendi çevresinden seçmiştir.

D)  Yazarın hayal gücü bizim hayal gücümüze çok yakındır.

E)  Hüseyin Rahmi'nin roman kahramanları genellikle öğrencidir.

 

S1.

D) Sıla özlemini anlatan metin

5p

S2.

E) Tarih

5p

S3.

D) Şair-dil

5p

S4.

C) Öykü

5p

S5.

C) Tiyatro metinleri

5p

S6.

A) Hüseyin Rahmi'nin romanlarındaki kahramanlar, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek kişilerdir.

5p

 

 

 

3.      CEVAPLI TEST

 

1. ve 2. soruları aşağıdaki metinlere göre cevaplayınız.

Sakarya Türküsü

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir

 

Necip Fazıl Kısakürek

İbiş'in Rüyası

"Necla: Merhaba ağabey.

Nahit: Hayrola?

Necla: Sadi geldi, çıkarmışlar işten, kovulmuş. Nahit: Eee? Nerde? Necla: Çekiniyor, utanıyor yani. Nahit: Laf, söyle hadi. Sadi: (Eşikteki Necla'nın işareti ile pat diye odaya dalar.) Sepetlediler, dede!"

 

Tarık Buğra

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

            "Bir ağaç altına oturdum ve hasta dizimin zaviyesini her vakitki itina ile ayarlayarak bacağımı uzattım. Bu zavallı uz­vumun talihine ait hiçbir şey düşünmek istemiyordum, şuurumun, hastalığım üstüne boşaltılacağı aydınlıktan kaçmak için ruhumun daha karanlık ve izbe hatlarına kendimi atıyor, daha korkunç ve karışık hayallere dalıyordum."

Peyami Safa

1.  Yukarıdaki Edebî metinlerin temel ifade şekillerini, türlerini ve yazılış amaçlarını aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız. (30 p)

 

Edebî Metin

Temel İfade Şekli

Edebî Metin Türü

Yazılış Amacı

Sakarya Türküsü

Coşku ve heyecanı dile getirme

Şiir

Bir duyguyu sezdirmek

İbiş’in Rüyası

Göstermeye bağlı

Tiyatro

Bir olayı göstermek

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Anlatmaya bağlı

Roman

Olay içinde yaşatmak

 

2.  Aşağıdaki tabloda verilen özellikler hangi metinde veya metinlerde yer almaktadır? Uygun boşluklara "x" işareti koyunuz. (10 puan)

Özellikler

Sakarya Türküsü

İbiş'in Rüyası

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Anlatıcı, kendi ruh halini yansıtmıştır.

 

 

X

İmgelere yer verilmiştir.

X

 

 

Gerçek, kurgulanarak anlatılmıştır.

 

X

X

Sözcüklerin yan anlamlarına ağırlık verilmiştir.

X

X

X

Sanatsal bir nitelik taşır.

X

X

X

 

Her doğru cevap 1 puan

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2x5 puan)

  • Edebiyatın malzemesi dil’dir.
  • Bir güzelliği yaratmak, ortaya çıkarmak amacıyla yapılan faaliyetlerin tümüne sanat denir.
  • Güzel sanatlardan müzik ve edebiyat, fonetik sanatlar grubunda yer alır.
  • Orhun Abideleri Türklerin ilk yazılı eserleridir.
  • Bir eserin oluşmasında etkili olan sosyal, siyasi ve düşünsel faktörlere zihniyet denir.

 

4.  Aşağıdaki cümlelerden hangileri Edebî, hangileri öğretici niteliğe sahiptir? Tabloya göre sınıflandırınız. (10 puan)

A. Beni de alsın masmavi gökyüzü!

F. Titreyen ellerini babasına doğru uzatmıştı.

B. Sonsuzluk ilmek ilmek düğümlendi tarihe.

G. Kalp sağlığınız için yağlı gıdalardan uzak durmalısınız.

C. Kırk iki gün içinde kalenin fethi tamamlanmıştır.

H. Şimdi her şeye yeniden başlamak gerekiyordu.

D. Çevre kirliliği ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır.

I. Bitkiler genellikle yapraklarıyla solunum yaparlar.

E. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

J. Yörenin el sanatları arasında dokumacılık da yer alır.

Edebî nitelik taşıyanlar

Öğretici nitelik taşıyanlar

A                B                E                 F                H

C               D               G                I                J

Her doğru cevap 1 puan

 

5.  Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümle başına D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)

D

Edebî metinlerin iletisi kişiden kişiye değişir.

2p

D

Edebî eserler tarihi olayları işlemek zorunda değildir.

2p

D

Edebî eserlerde kullanılan dil, eserin yazıldığı dönemin gelenek özelliğini yansıtır.

2p

Y

Edebî metinler gerçeğe bağlı kalmak zorundadır.

2p

Y

Edebî metinlerde yazar duygu ve düşüncelerini nesnel bir yaklaşımla yansıtır.

2p

 

6.  "Yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra büyük bir gürültüyle yere düştü." Cümlesinin bir Edebî metinden mi yoksa öğretici metinden mi alındığı konusunda kesin bir sonuca varmak sizce mümkün müdür? Neden? (10 puan)

Mümkün değildir. Çünkü cümlenin öncesi ve sonrasındaki anlam birimleri verilmemiştir. Bu cümle öğretici bir metinden alınmış olunabileceği gibi öykü, roman gibi Edebî bir metinden de alınmış olabilir.

 

7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (Soruların her biri 5 puan değerindedir.)

 

 

S1.  Şiir sanatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Duygu, hayal ve düşüncelerin bir ahenk içinde ak­tarılmasıdır.

B)  En eski Edebî türdür.

C)  Mecaz ve imgelerle anlam zenginliği sağlanır.

D)  Her dönemin kendine özgü bir şiir anlayışı vardır.

E)  Şair, yaşadığı dönemin zihniyetini yansıtmak zo­rundadır.

 

1. öğrencileri   2. salon başkanı

3. dinleyen      4.  içeriye

5. pencerenin arkasından

6. konferansı   7. davet etti

S2. Yukarıdaki numaralı kelimelerden anlamlı ve ku­rallı bir cümle oluşturulursa hangisi beşinci sıra­da yer alır?

A) 1     B) 2     C) 4     D) 5     E) 6

 

S3.   “Aramızı kesti dumanlı dağlar

Tepesinden aşan yollar yücedir

Artıyor efkârım yine bu çağlar

Bilmiyorum nazlı yârim nicedir.” Âşık Veysel

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  "-lar" ve "-dir" ekleri rediftir.

B)  "ağ" ve "ce" sesleri yarım uyaktır.

C)  Şiirin uyak düzeni "abab"dir.

D)  1TIİ hece ile yazılmıştır.

E)  Halk Edebîyatına ait koşma nazım şekliyle yazıl­mıştır.

 

S4.   Ak sadeler / Giyinin ak sadeler

Gözlerimin yaşları / Mermere aksa deler

Yukarıdaki "ak sadeler - aksa deler" sözcüklerinin yazılışları aynı, anlamları farklıdır. Bu tür uyaklara ne ad verilir?

A) aliterasyon C) ahenk         E)asonans

B) seci                         D) cinas

 

1.

E) Şair, yaşadığı dönemin zihniyetini yansıtmak zorundadır.

5p

2.

A) 1

5p

3.

B) "ağ" ve "ce" sesleri yarım uyaktır.

5p

4.

D) cinas

5p

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !